• Διαδικασία και Μεθοδολογία υπολογισμού και καθορισμού των Βασικών Επιτοκίων της Alpha Bank Cyprus Lt

Διαδικασία και Μεθοδολογία υπολογισμού και καθορισμού των Βασικών Επιτοκίων της Alpha Bank Cyprus Ltd (η «Τράπεζα»)

Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού εντύπου είναι η παρουσίαση της διαδικασίας και της μεθοδολογίας υπολογισμού και καθορισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας, ήτοι του Βασικού Επιτοκίου Στεγαστικών Δανείων (το «ΒΕΣΔ»), του Βασικού Επιτοκίου Τράπεζας (το «ΒΕΤ») και του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικών Διευκολύνσεων (το «ΒΕΚΔ») (το ΒΕΣΔ, το ΒΕΤ και το ΒΕΚΔ εφεξής αναφερόμενα ως τα «Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας»), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου (Ν. 160(Ι)/1999) ως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα (ο «Νόμος»).

Μεθοδολογία καθορισμού Βασικών Επιτοκίων και σύνδεση με Επιτόκιο Αναφοράς


Τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας είναι συνδεδεμένα με το EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) τριών μηνών (EURIBOR 3M).

Το EURIBOR θεωρείται ως το συγκριτικό σημείο αναφοράς της Διατραπεζικής Αγοράς Χρήματος της Ευρωζώνης (Money Market) και η διαχείριση του πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χρηματαγορών (EMMI), ή οποιοδήποτε διάδοχο του. Το EURIBOR αντιπροσωπεύει τα μέσα επιτόκια με τα οποία αριθμός πρώτης τάξεως ευρωπαϊκών τραπεζών δανείζονται κεφάλαια η μία από την άλλη χωρίς την παροχή εξασφάλισης.

Το EURIBOR  δημοσιεύεται καθημερινά στις 11 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της επιτοκιακής περιόδου. Τα ισχύοντα και προγενέστερα επιτόκια είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση:

About Euribor® | The European Money Markets Institute (EMMI) (emmi-benchmarks.eu)

Συχνότητα υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας και ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα της Τράπεζας

Τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση στις 25 Φεβρουαρίου, 25 Μαΐου, 25 Αυγούστου και 25 Νοεμβρίου κάθε έτους. Αν η ημερομηνία λήξης της περιόδου όπως καθορίζεται πιο πάνω συμπίπτει με τραπεζική αργία στην Κύπρο ή αργία του συστήματος TARGET, τότε η αλλαγή των Βασικών Επιτοκίων γίνεται την επόμενη εργάσιμη μέρα. Το επιτόκιο το οποίο εφαρμόζεται, βασίζεται στο επιτόκιο EURIBOR 3M που φέρει ημερομηνία αξίας την ημέρα της αλλαγής.

Στη λήξη κάθε τριμηνίας, η Τράπεζα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της το ύψος των Βασικών Επιτοκίων όπως θα ισχύουν την επόμενη τριμηνία.

Καθορισμός Βασικών Επιτοκίων Τράπεζας

  • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ) =  Euribor 3M + 2,00%
  • Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) = Euribor 3M + 4,00%
  • Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων (ΒΕΚΔ) = Euribor 3M + 4,50%

Παράδειγμα υπολογισμού ΒΕΤ με ημερομηνία αξίας 27 Νοεμβρίου 2023

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) = Euribor 3M + 4,00%

Με τιμή Euribor 3M που δημοσιεύτηκε στις 23/11/2023 (ημερομηνία αξίας 27/11/2023) 3,9560%, το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) ισούται με 3,9560% + 4,00%, δηλαδή 7,956%

Διευκρινίζεται ότι, με ισχύ από την 25η Αυγούστου 2016, στην περίπτωση κατά την οποία την ημέρα καθορισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας η τιμή Euribor 3M διαμορφώνεται με αρνητικό πρόσημο, για σκοπούς υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας αυτή θα λογίζεται ως μηδενική.

Συνθήκες/ Παράμετροι που πιθανόν να συμβάλουν στην αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την υφιστάμενη μεθοδολογία υπολογισμού των βασικών επιτοκίων ως εξής:
  • Να συνδέσει τα Βασικά Επιτόκια με διαφορετικό επιτόκιο αναφοράς λόγω πιθανών αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στις συνθήκες αγοράς ή σε περίπτωση ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας του βασικού δείκτη που χρησιμοποιείται ή/και,
  • Να μεταβάλει το περιθώριο το οποίο προστίθεται στο επιτόκιο αναφοράς ώστε να διαμορφωθεί το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στη μεθοδολογία υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων, οι πελάτες θα ενημερώνονται σχετικά.