• Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικό Υλικό

1. Ενημερωτικό Έντυπο Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
Απαραίτητα Αποδεικτικά Έγγραφα/ Στοιχεία Πιστοποίησης της Ταυτότητας του Πελάτη

2. Κώδικας Μεταφοράς Λογαριασμού Μεταξύ Τραπεζών
Κώδικας Μεταφοράς Λογαριασμών Φυσικού Προσώπου Μεταξύ Τραπεζών

3. Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας
Αποτελεί προϊόν διατραπεζικής συνεργασίας υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου

4. Κώδικας για Στεγαστικά Δάνεια
Εθελοντικός Κώδικας Συμπεριφοράς κατά την προσυμβατική ενημέρωση για Στεγαστικά Δάνεια

5. Κώδικας ΜΜΕ
Κώδικας Συμπεριφοράς μεταξύ Τραπεζών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

6. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών
Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών – Πελατών των Τραπεζών

7. Ενιαίος Φορέας Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως
Περισσότερες πληροφορίες στο www.financialombudsman.gov.cy

8. Κώδικας Συμπεριφοράς για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

9. Διαφωτιστικό έντυπο για λογαριασμούς πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά