• Απόρριψη/Ανακύκλωση Συσκευών ΠΚΑ

Απόρριψη/Ανακύκλωση Συσκευών ΠΚΑ

Οι συσκευές ΠΚΑ (Hardware tokens) συγκαταλέγονται με βάση την Κυπριακή νομοθεσία στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ως ηλεκτρονικός εξοπλισμός οι συσκευές αυτές θα πρέπει να απορρίπτονται/ανακυκλώνονται με ασφάλεια στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους από εξουσιοδοτημένους/εξειδικευμένους οργανισμούς.
Η Alpha Bank προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση της απόρριψης και κατ’ επέκταση της ανακύκλωσης των συσκευών αυτών αναλαμβάνει την παραλαβή από τους κατόχους τους, των συσκευών που έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.
Οι πελάτες που επιθυμούν να επιστρέψουν τη συσκευή ΠΚΑ στην Τράπεζα για σκοπούς απόρριψης/ανακύκλωσης μπορούν να το πράξουν παραδίδοντας τη σχετική συσκευή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank ή μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη “Ανακύκλωση συσκευής ΠΚΑ” στη διεύθυνση:
 
Alpha Bank Cyprus Ltd
Alpha Express Banking
Τ.Θ. 21661
1596 Λευκωσία
Κύπρος
 
Στην περίπτωση που ο κάτοχος της συσκευής επιθυμεί να απορρίψει/ανακυκλώσει μόνος του την συσκευή ΠΚΑ οφείλει να το πράξει βάσει των τοπικών κανόνων και νόμων για τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.